waqt ki dhar ko…

waqt ki dhar ko…

Source: Provenance Unknown

Location: Uttar Pradesh

Language: Hindi