taleem aurat ka zevar…

taleem aurat ka zevar…

Source: Mewat Vikas Pariyojana

Location: Uttar Pradesh

Language: Hindi

Other details: Portrait, colour, paper