nahi main ab durbal…

nahi main ab durbal…

Source: Swa-Shakti

Location: Uttar Pradesh

Language: Hindi

Other Details: Portrait, colour