charkha pooni katungi…

charkha pooni katungi…

Source: Rashtriya Saksharta Mission-
Dipayatan

Artist: Shashi Bala

Location: Patna, Bihar

Language: Hindi