teej-brat rakhti thi…

teej-brat rakhti thi…

Source: Akhil Bharatiya Janvadi Mahila Samiti

Location: Lucknow, Uttar Pradesh

Language: Hindi

Poem: Gorakh Pandey