Gau-Lakshmi: The Provider

Gau-Lakshmi: The Provider

Artist: Nankushia Shyam
Year: 2009
Medium: Acrylic on paper
Form: Gond art
Region: Madhya Pradesh.