yadi viklangta abhishap hai…

yadi viklangta abhishap hai…

Source: Dalit Dastan Virodhi Andolan

Location: Phillaur, Punjab

Language: Hindi