The Guardian of Crops

The Guardian of Crops

Artist: Nankushia Shyam
Year: 2009
Medium: Acrylic on paper
Form: Gond art
Region:Madhya Pradesh